Historie sboru

 

Historie sboru sahá již do předminulého století a to 19.st.

Vznik sboru

Dne 30.dubna ve 4.00hod. ráno byly zachváceny požárem budovy parní pily. Oheň, podporován jarním suchým větrem, zachvátil v několika minutách celou budovu parní pily, která byla dřevěná a pokrytá lepenkou. Šířil se nezadržitelně k hranicím prken, uskladněných v dodávce. Hořící prkna vydávala žár, pro který nebylo možno ohni se přiblížit a oharky byly zanášeny větrem až do nádraží. Vagony na nádraží, pokud byly ohněm ohroženy, byly odvlečeny do bezpečí a ranní osobní vlaky, nebyly do stanice vpuštěny. Osobní doprava byla udržována přestupováním. V době největšího nebezpečí, kdy požár ohrožoval již i budovy nádražní, přispěchal na pomoc sbor dobrovolných hasičů z Pardubic se čtyřkolovou ruční stříkačkou a 6-ti členy. Ohlásili se u tehdejšího starosty obce, který byl u požáru přítomen, postavili stroj u starého ramene Labe, rozvinuli hadice a za pomoci přítomného občanstva se pustili do zápasu s dravým živlem. Úmorná práce byla korunována skvělým úspěchem. Požár na postupu zastaven a po několika hodinách nadlidské námahy byl zdolán.

Po tomto velikém požáru, který obec postihl, zřízení sboru dobrovolných hasičů v obci uspíšilo. Do té doby bylo stále odkládáno.

Této práce se ujali čtyři zasloužilí občané zdejší obce a sice:

p. Augustin Šulc - tehdejší strojník impregnírky
p.Josef Šíp - jako starosta obce
p.Jaroslav Mlejnecký - přednosta zdejšího nádraží
p.Bohumil Brázda - správce parní pily
                                                                                                                                                                                                                               

Jmenovaní pánové uspořádali v obci sbírku, která vynesla 70 zl. tehdejší měny. Částku tuto doplnila obec na 100 zl., a tímto obnosem byl položen základ hasičského sboru ve zdejší obci. Bylo vypracováno provolání k občanstvu obce, aby se hlásili za členy dobrovolného hasičského sboru.
Zřízení sboru bylo uspíšeno tím, že tehdejší okresní výbor pardubický, věnoval obci čtyřkolovou ruční stříkačku a 60m hadic v ceně 800 zl.od firmy Smekal, Praha - Smíchov.
Byly vypracovány spolkové stanovy a po jejich shválení byla svolána ustanovující valná hromada, která se konala dne 29.11.1885 v místnostech tehdejšího starosty obce p. Josefa Šípa, na které bylo zvoleno zastupitelství sboru.


V trvalou upomínku - doslovný opis:

Protokol

Napsaný v ustanovující valné hromadě sboru dobrovolných hasičů v Rosicích nad Labem,l éta páně 29.11.1885. Valná hromada byla na 2hou hodinu odpolední svolána, ješto se k ní z 31 členů 17 dostavilo, stala se valná hromada ve smyslu paragr. 14 stanov k platnému uzavírání kompetentní.

Přítomní zvolili za předsedu valné hromady pana Boh. Brázdu za jeho náměstka pana Aug.Šulce. Nejprve byl přečten výměr slavného c.k. okresního hejtmanství ze dne 14.10.1885 čís.15.502, jimiž se sděluje, že stanovy sboru dobrovolných hasičů byly vyvěšením vysokého c.k. místodržitelství od 29.9.1885 čís. 71.725 schváleny a tím tudíž, že sbor v život vstoupil.

Na to bylo dle paragr. 12 přikročeno k volbě velitele a jeho náměstka. Volba konala se hlasovacími lístky, jichž bylo odevzdáno 17.
Po sčítání hlasů objeven byl následující výsledek:  za velitele byl zvolen p. Fr.Olexa -  osmi, za náměstka velitele p.Aug.Šulc - osmi, 1 lístek byl prázdný.

Za revisory účtů byly pak zvoleni: p.Malý Fr., Fuksa Fr. a Záleský Jan.

Přikročeno k volným návrhům: aby se schůze odbývaly v místnostech pana Nováka, a by byly podány žádosti za podpory správě pily, s právě dráhy, pak thérovny a aby byl slavnému okresnímu výboru za věnovaní stříkačky bylo dáno díkuvzdání.
Potom prohlásil předseda schůzi za ukončenou.

        Podepsáni:       

                        B.Brázd
                        J.Šíp                                                                                                                                
                        Fr. Malý                                                     


                     Výňatek z hasičské kroniky                                 

Jmenný seznam prvních členů dobrovolného sboru hasičské myšlenky v roce založení t.j. 1885

 

 Bažant Václav    Malý František
 Bažant Josef     Olexa František
 Brázda Bohumil  Půlpán František
 Diviš František  Rosůlek Josef
 Fuksa František  Skala Josef
 Dvořák Štěpán  Šulc Augustin
 Hrubý Václav  Šíp Josef
 Houska Josef     Topič Josef
 Hrubeš Václav  Vojtíšek František
 Charvát František   Voženílek Josef
 Mlejnecký Jaroslav  Záleský Jan


Prvním velitelem hasičského sboru v roce 1885 byl zvolen pan: František Olexa

za náměstka velitele pan: Augustin Šulc

prvnímy revisory účtů: p.Malý František, p.Fuksa František, p.Záleský Jan .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

My, žijící, v jubilejním roce 1985 nezapomínáme na Vaši záslužnou a humánní službu člověka člověku. Hluboce se přední skláníme a odevzdáváme Vám náš nejúpřímnější dík za příkladné dílo lásky a pomoci, které jste nám odkázali.
Čest Vaší světlé památce !

 

Napsáno bylo již mnoho a proto přikládám pár fotek z historie

50.léta

Save0059.jpg (22312 bytes)Save0058.jpg (29230 bytes)

 

 

Save0057.jpg (29834 bytes)

60.léta

Save0061.jpg (32361 bytes)Save0062.jpg (33043 bytes)

 

Foto z výroční členské schůze 1984

SAVE0063.jpg (31021 bytes)Save0054.jpg (28315 bytes)

 

 

Použité materiály pro sekci "Historie" čerpána z Almanachu: STO LET POŽÁRNÍ OCHRANY
                                                                                                                                 v
                                                                                                                 Rosicích nad Labem

Vydaný u 100.výročí založení sboru v roce 1985

 

                                                                                                                  

  © made by plocca